UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Objedinjena procedura

Informacija o lokaciji

BUREAU CUBE PARTNERS za vaše potrebe pribavlja Informaciju o lokaciji kao dokumentacioni planski osnov sa opštim podacima o mogućnostima i ograničenjima koja se odnose na sprovođenje građenja na izabranoj lokaciji.

Lokacijski uslovi

BUREAU CUBE PARTNERS za vaše potrebe priprema svu neophodnu dokumentaciju i pribavlja Lokacijske uslove kao javnu ispravu neophodnu u postupku objedinjene procedure za pribavljanje Građevinske dozvole, sa sintetizovanim urbanističkim, tehničkim i tehnološkim planski definisanim podacima o mogućnostima i ograničenjima koja se odnose na sprovođenje građenja na izabranoj lokaciji.

Građevinska dozvola

BUREAU CUBE PARTNERS u vaše ime obezbeđuje sve neophodne elemente investicione, tehničke i tehnološke dokumentacije i s tim u vezi sprovodi procese koji se odnose na pribavljanje Građevinske dozvole kojom se obezbeđuje mogućnost realizacije vaše investicije na izabranoj lokaciji.

Upotrebna dozvola

BUREAU CUBE PARTNERS za vaše potrebe sprovodi i realizuje kompletne usluge tehničkog pregleda i utvrđivanje tehničke ispravnosti objekta i shodno tome sprovodi procese koji se odnose na pribavljanje Upotrebne dozvole objekta, čime se uspešno okončava ciklus vaše investicije.