UL. SAVSKA 9, PRIZEMLJE, 11000 BEOGRAD, SAVSKI VENAC, SRBIJA; TEL: +381.11.668.90.60, +381.11.668.90.61

Priprema investicionog ciklusa

Ekspertske usluge

Već pri izboru lokacije namenjene budućoj izgradnji, investitor se suočava sa nizom predviđenih i nepredviđenih okolnosti koje mogu da produže proces i za nekoliko meseci i više.

Bilo da ste privatni investitor, državna institucija ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, čitav splet raznovrsnih ali usko povezanih aktivnosti čije je sprovođenje neophodno tokom celokupnog postupka izgradnje često vam oduzima dragocene resurse, dok vam neke od zakonskih i regulativnih procedura mogu biti delimično ili potpuno nepoznate, kako u proceduralnom tako i u smislu njihovog sprovođenja.

BUREAU CUBE PARTNERS vam nudi ekspertske usluge koje pokrivaju formalno-pravne, tehničko-tehnološke i ekonomsko-finansijske aspekte vaše investicije, počev od stručnih saveta i asistencija u postupku izbora lokacija, izrade studija izvodljivosti, analiza opravdanosti i varijantnih biznis planova uz simulaciju očekivanih efekata investicije, preko usluga u postupcima rešavanja imovinsko-pravnih i drugih obligacionih odnosa, pripreme, izrade i potvrđivanja investiciono-tehničke i projektne dokumentacije, do upravljanja čitavim investicionim ciklusom i predaje objekata na upotrebu krajnjim korisnicima.

Efikasnost i ušteda

Integrisana usluga BUREAU CUBE PARTNERS pruža vam i jedinstvenu mogućnost objedinjene i integrisane kontrole nad celokupnim postupkom realizacije investicije.

Usluga BUREAU CUBE PARTNERS ujedno je i ekonomična (kao trenutni i najsvrsishodniji angažman svih neophodnih stručnih lica na jednom mestu) i pruža uštedu najdragocenijeg resursa kojim raspolažete – vremena.