Investicioni ciklus

Awesome Image
Bureau Cube Partners

Ekspertske usluge

Bilo da ste privatni investitor, državna institucija ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, čitav splet raznovrsnih ali usko povezanih aktivnosti čije je sprovođenje neophodno tokom celokupnog postupka izgradnje često vam oduzima dragocene resurse, dok vam neke od zakonskih i regulativnih procedura mogu biti delimično ili potpuno nepoznate, kako u proceduralnom tako i u smislu njihovog sprovođenja.BUREAU CUBE PARTNERS vam nudi ekspertske usluge koje pokrivaju formalno-pravne, tehničko-tehnološke i ekonomsko-finansijske aspekte vaše investicije, počev od stručnih saveta i asistencija u postupku izbora lokacija, izrade studija izvodljivosti, analiza opravdanosti i varijantnih biznis planova uz simulaciju očekivanih efekata investicije, preko usluga u postupcima rešavanja imovinsko-pravnih i drugih obligacionih odnosa, pripreme, izrade i potvrđivanja investiciono-tehničke i projektne dokumentacije, do upravljanja čitavim investicionim ciklusom i predaje objekata na upotrebu krajnjim korisnicima.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Efikasnost i ušteda

Integrisana usluga BUREAU CUBE PARTNERS pruža vam i jedinstvenu mogućnost objedinjene i integrisane kontrole nad celokupnim postupkom realizacije investicije.Usluga BUREAU CUBE PARTNERS ujedno je i ekonomična (kao trenutni i najsvrsishodniji angažman svih neophodnih stručnih lica na jednom mestu) i pruža uštedu najdragocenijeg resursa kojim raspolažete – vremena.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Usluge upravljanja čitavim investicionim ciklusom

Osim pružanja usluga u postupcima pripreme i realizacije izgradnje objekta, usluge BUREAU CUBE PARTNERS obuhvataju i upravljanje čitavim investicionim ciklusom uz efikasno praćenje finansijskih tokova u svim fazama projekta, i uz otvorenu mogućnost upravljanja nekretninom za vaš račun tokom celog njenog životnog ciklusa.Ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, konzervaciju, restauraciju ili dogradnju…. Uz bureau prestaju da budu glomazan, komplikovan i neizvestan projekat, već jasan i pregledan razvojni put vaše investicije.Ovakva usluga, sa svim potrebnim kompetencijama na jednom mestu, omogućava:
  • Kvalitetniji stručno-analitički pristup,
  • Bolje i celovitije sagledavanje svih aspekata scenarija investicionog ciklusa,
  • Efikasne kontrolne mere
  • Konstantno praćenje ostvarenog