Objedinjena procedura CEOP

Awesome Image
Bureau Cube Partners

Informacija o lokaciji

BUREAU CUBE PARTNERS za vaše potrebe pribavlja Informaciju o lokaciji kao dokumentacioni planski osnov sa opštim podacima o mogućnostima i ograničenjima koja se odnose na sprovođenje građenja na izabranoj lokaciji.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Lokacijski uslovi

BUREAU CUBE PARTNERS za vaše potrebe priprema svu neophodnu dokumentaciju i pribavlja Lokacijske uslove kao javnu ispravu neophodnu u postupku objedinjene procedure za pribavljanje Građevinske dozvole, sa sintetizovanim urbanističkim, tehničkim i tehnološkim planski definisanim podacima o mogućnostima i ograničenjima koja se odnose na sprovođenje građenja na izabranoj lokaciji.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Građevinska dozvola

BUREAU CUBE PARTNERS u vaše ime obezbeđuje sve neophodne elemente investicione, tehničke i tehnološke dokumentacije i s tim u vezi sprovodi procese koji se odnose na pribavljanje Građevinske dozvole kojom se obezbeđuje mogućnost realizacije vaše investicije na izabranoj lokaciji.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Upotrebna dozvola

BUREAU CUBE PARTNERS za vaše potrebe sprovodi i realizuje kompletne usluge tehničkog pregleda i utvrđivanje tehničke ispravnosti objekta i shodno tome sprovodi procese koji se odnose na pribavljanje Upotrebne dozvole objekta, čime se uspešno okončava ciklus vaše investicije.