Tehnička dokumentacija

Awesome Image
Bureau Cube Partners

Idejna rešenja (IDR)

BUREAU CUBE PARTNERS u fazi planiranja vaše investicije obezbeđuje Idejna rešenja (IDR) koje predstavlja prikaz planirane koncepcije vašeg objekta sa prikazom i navođenjem podataka neophodnih za pribavljanje Lokacijskih uslova ili za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade vaše lokacije u postupku izrade Urbanističkog projekta.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Idejni projekti (IDP)

BUREAU CUBE PARTNERS za vas obezbeđuje Idejne projekte (IDP) koji predstavljaju skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuje namena, položaj, oblik, infrastrukturni kapacitet, tehničke, tehnološke, funkcionalne karakteristike i konačno izgled objekta i okvirno dokazuje ispunjenost vaših postavljenih zahteva.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Generalni projekti (GNP)

BUREAU CUBE PARTNERS u fazi planiranja vaše investicije sprovodi valorizaciju urbanističkih, tehničko-tehnoloških, imovinsko-pravnih i finansijskih aspekata investicije sa ciljem sagledavanja generalne koncepcije objekta i resursnih, prostornih, oblikovnih, makrolokacijskih i funkcionalnih mogućnosti i ograničenja, sve kroz izradu Generalnog projekta (GNP), koji predstavlja matričnu postavku daljeg planiranja razvojne strategije vaše investicije.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Projekti za građevinsku dozvolu (PGD)

BUREAU CUBE PARTNERS u fazi početka realizacije vaše investicije obezbeđuje Projekte za građevinsku dozvolu (PGD) koji predstavljaju skup međusobno usaglašenih projekata kojima se definišu položaj i kapacitet objekta na loakciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor i definicija konstruktivnog sistema kao i načelni izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme, čime se obezbeđuje ispunjenost Lokacijskih uslova i dokazuje ispunjenost vaših postavljenih zahteva koji se odnose na objekat.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Projekti za izvođenje (PZI)

BUREAU CUBE PARTNERS prati realizaciju vaše investicije i za vas obezbeđuje Projekte za izvođenje (PZI) koji predstavljaju skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje grubih građevinskih, završnih zanatskih, instalaterskih i drugih radova koji uključuju celokupan postupak građenja objekta, a kojima se utvrđuju građevinske, tehničke, tehnološke, organizacione, eksploatacione i ostale karakteristike objekta, opreme i instalacija kao i uslovi njihovog održavanja.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Projekti izvedenog objekta (PIO)

BUREAU CUBE PARTNERS u fazi okončanja realizacije vaše investicije obezbeđuje Projekte izvedenog objekta (PIO) koji predstavljaju skup međusobno usaglašenih projekata sa prikazima svih detalja izgrađenog objekta, neophodnih za utvrđivanje njegove tehničke ispravnosti i podobnosti za eksploataciju i izdavanje Upotrebne dozvole.