Urbanistička, prostorna i planska dokumentacija

Awesome Image
Bureau Cube Partners

Generalni urbanistički planovi (GUP)

BUREAU CUBE PARTNERS priprema urbanističke razvojne planove sa opštim elementima prostornog razvoja naselja i gradova kreiranjem Generalnog urbanističkog plana (GUP), nudeći generalna urbanistička rešenja urbanih funkcija, saobraćajnih koridora i infrastrukturnih projekata na nivou pokrivenosti građevinske oblasti.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Planovi generalne regulacije (PGR)

BUREAU CUBE PARTNERS pruža sve potrebne uslove za dalji razvoj obavezujućih planskih dokumenata višeg reda, kroz izradu i primenu planova generalne regulacije (PGR), kao područja naselja, gradova i mreže objekata i područja javne namene.
Awesome Image
Bureau Cube Partners

Planovi detaljne regulacije (PDR)

BUREAU CUBE PARTNERS priprema, izrađuje i sprovodi celokupnu proceduru i procese neophodne za naselja i gradove, neformalna naselja, zone urbane obnove i infrastrukturne koridore, kroz izradu planova detaljne regulacije (PDR) sa kompozicionim i formalnim planiranjem rešenja blokovskog kontinenta u urbanim gradskim zonama.