Usluge

Awesome Image
Bureau Cube Partners

Osnovne usluge

BUREAU CUBE PARTNERS pruža kompletne usluge tokom čitavog procesa izgradnje objekata, počev od postupka izbora i pribavljanja lokacija, preko izrade analiza isplativosti investicija, varijantnih biznis planova i simulacije očekivanih efekata investiranja, pripreme i izrade kompletne investiciono-tehničke dokumentacije sa arhitektonskim i svim ostalim tipovima inženjerskog projektovanja i njihovim upravljanjem, sve uz kontrolu i praćenje formalno pravnih, tehničko-tehnoloških i ekonomsko-finansijskih aspekata realizacije projekata, do sprovođenja stručnog i projektantskog nadzora tokom građenja objekata i obezbeđivanja uslova za početak njihove eksploatacije.
BUREAU CUBE PARTNERS

ZA VAS OBEZBEĐUJEMO

Saznaj više
 • Stručni saveti
  Preporuke, asistencije i stručne savete u postupku izbora lokacija namenjenih izgradnji objekata
 • Dodatni saveti
  Formalno-pravne, tehničko-tehnološke i ekonomsko-finansijske savete u formi konsaltinga koji je u vezi sa budućim ulaganjima u izgradnju,
 • Studija i analiza
  Izradu studija izvodljivosti i analiza isplativosti investiranja,
 • Pravne usluge
  Sve vidove formalno-pravnih usluga u postupku utvrðivanja i sticanja prava na lokacijama namenjenim izgradnji objekata (zastupanja, ugovori, uknjižbe…)
 • Pribavljanje dokumentacije
  Pribavljanje neophodne pripremne dokumentacije od strane nadležnih organa uprave potrebne za izradu investiciono-tehničke dokumentacije,
 • Institucije
  Angažovanje u nadležnim institucijama organa uprave radi pribavljanja potrebnih dokumenata
 • Projektna dokumentacija
  Pripremu i izradu kompletne projektne dokumentacije
 • Revizija
  Reviziju projektne dokumentacije,
 • Stručni nadzor
  Projektantski i stručni nadzor nad izgradnjom svih vrsta objekata
 • Projekti
  Upravljanje projektima (od pripreme do realizacije objekata)
 • O prijemu
  Tehnički prijem objekata
 • Tender
  Priprema tenderske dokumentacije, utvrðivanje kvalifikacija, rangiranje
 • Izrada stručnih analiza i biznis planova
  Izrada stručnih analiza, procena, studija izvodljivosti, analiza opravdanosti i biznis planova
 • Stručna veštačenja
  Stručna veštačenja u oblasti graðevinarstva
 • Tumačenje propisa i pravilnika
  Tumačenje zakonodavnih, tehničkih propisa i pravilnika